కోడి వేపుడు – కోడి కూర – పచ్చిపులుసు – Kodi Koora , Chicken Fry Curry – Pacchi pulusu in Telugu,