தொட்டியில் கொடி சம்பங்கி செடியில் அதிக பூக்கள் பூக்க முக்கிய குறிப்புகள் | Kodi Sampangi Valarpu